แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน
ห้องน้ำ - ห้องส้วม
โรงอาหาร
ถนนภายในโรงเรียน
ระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน
บริเวรส่วนหย่อม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/01/2013
ปรับปรุง 12/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 62186
Page Views 75153
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ กุลบุตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรศิริ เตี้ยงาม
ตำแหน่ง : รองคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ มาลี
ตำแหน่ง : รองคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายคำหมุน ดวงพรมทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายโจนาทาน เคยอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เตี้ยงาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ แพงปานคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนที อาริยทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติวัฒน์ สุนา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรพล ทุมมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ คำใบ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส อ้อยบำรุง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอภินันท์ ชัยราชา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระ อุปฮาด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาริกา อุเทนธรรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยศวดี ทุมวัน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล บาศรีทัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรันดา ดวงจันทร์โชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา สำนึก
ตำแหน่ง : เลขานุการ/คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา โพธิราช
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ/คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 76 หมู่ 7 บ้านเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
โทร.085-7388416